วางแผนประกัน Keyman

Keyman Insurance หรือ ประกันคีย์แมน คือ แบบประกันที่ บริษัท หรือ กิจการ ทำให้กับ “บุคคลสำคัญของบริษัท” เช่น CEO กรรมการบริษัท เจ้าของบริษัท หรือ พนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาก ๆ โดยเป็นได้ทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งบริษัทสามารถนำ ค่าเบี้ยประกันคีย์แมน ที่จ่าย ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีของบริษัทได้เต็มจำนวน 100% เต็ม ทำให้บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลน้อยลงได้

ประโยชน์ของประกันคีย์แมนต่อธุรกิจ

เมื่อเจ้าของธุรกิจตัดสินใจทำประกันคีย์แมน ให้กับตัวเอง หรือบุคคลสำคัญของบริษัทแล้ว จะทำให้ได้รับประโยชน์ ดังต่อไปนี้

 • ค่าเบี้ยประกันบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ 100% เต็ม
 • เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายประมวลรัษฎากร
 • เบี้ยประกันเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี ทำให้เสียภาษีนิติบุคคลน้อยลง
 • เป็นวิธีการคืนผลกำไร หรือจัดการผลกำไรที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับเจ้าของกิจการหรือกรรมการบริษัท
 • ถือเป็นสวัสดิการของบริษัทที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานคนสำคัญ กลายเป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้มากขึ้น
 • ผลตอบแทนจากกรมธรรม์ นำมาใช้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ได้รอบด้าน อาทิ มอบให้ทายาทของผู้เอาประกัน ใช้จ้างบริษัทจัดหางานเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมมาทดแทน ใช้แก้ปัญหาการเงินในระหว่างการสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ เป็นต้น

ประโยชน์ของประกันคีย์แมนต่อ Keyman หรือ ผู้เอาประกัน

หลาย ๆ คนมักเข้าใจว่า ถ้าบริษัททำประกันคีย์แมนให้ “เบี้ยประกันคีย์แมน” จะนับเป็นรายได้ทางภาษี ที่ทำให้ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดาของตัวเองมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราไม่ต้องจ่าย เพราะบริษัทเป็นผู้ชำระค่าภาษีแทนให้ ซึ่งโดยสรุปแล้วประกันคีย์แมน มีประโยชน์ต่อ ผู้เอาประกัน ดังต่อไปนี้

 • ได้ประกันชีวิตและประกันสุขภาพฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยเอง
 • ภาษีบุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันคีย์แมนสามารถให้นิติบุคคลหรือบริษัทจ่ายแทนได้
 • ใบเสร็จค่าเบี้ยประกันคีย์แมนนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้
 • ครอบครัวได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ที่ทำไว้ หากผู้เอาประกันเสียชีวิต
 • ผลตอบแทนจากกรมธรรมประกันคีย์แมนได้รับการยกเว้นภาษี

 

ประกันคีย์แมน มีแบบไหนให้เลือกทำได้บ้าง?

ประกันคีย์แมนของเราได้รับการออกแบบมาให้ตอบทุกโจทย์ความต้องการเรื่องความคุ้มครอง พร้อมใช้วางแผนการเงินของทั้งกิจการและตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริง โดยมีแบบประกันให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามความต้องการเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนตรงตามเป้าหมายที่สุด ดังต่อไปนี้

 • ประกันชีวิตแบบเฉพาะกาล จ่ายเบี้ยน้อย ความคุ้มครองสูง
 • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ความคุ้มครองสูง คุ้มครองตลอดชีวิต สำหรับสร้างมรดกก้อนใหญ่
 • ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ระยะสั้น ผลตอบแทนสูง
 • ประกันชีวิตแบบเกษียณอายุ สร้างกองทุนมีเงินพอใช้ในบั้นปลายชีวิต
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ เสริมแกร่งสถานะทางการเงินให้มั่นคงในวันเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกันKeyman กับเรา?

 1. ให้คำปรึกษาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิต การจัดการภาษีส่วนบุคคลและนิติบุคคล และนักวางแผนการเงินที่มีประสบการณ์
 2. ให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการประกันชีวิตที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีความหลากหลายครอบคลุมทุกโจทย์ความต้องการ
 3. ปรึกษาฟรีได้ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมมีบริการนัดหมายปรึกษาส่วนตัวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับความต้องการจริง ๆ ตามเป้าหมาย

Keyman Insurance Q & A

บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามมติที่ประชุมและตามระเบียบของบริษัทฯ และมีสิทธิ์นำเบี้ยประกันที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ (อ้างอิง กค 0811/408)

เบี้ยประกันที่บริษัทฯ เพิ่มสวัสดิการให้กับกรรมการ ถือเป็นประโยชน์เพิ่มที่ได้รับจาก บริษัทฯ กรรมการจะต้องรับรู้เป็นเงินได้ นำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ้างอิง กค 0811/408)

กรรมการสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระ ไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ในปีที่ชำระเบี้ย (อ้างอิง กค 0706/5334)

ผู้รับประโยชน์สามารถมอบให้ทายาท หรือบริษัทฯ ได้ตามหลักส่วนได้เสีย ของผู้เอาประกัน (อ้างอิง กค 0706/7251)

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด หรือเงินได้จากการประกันภัยเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (อ้างอิง กค 0811/408)

ประกันคีย์แมน จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสวัสดิการพนักงาน ดังนั้นสามารถทำให้กับพนักงานทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯ

เนื่องจากประกันคีย์แมน เป็นการทำในนามนิติบุคคล การชำระเงินต้องชำระโดย

1.เช็คบริษัท
2.เงินโอนจากบัญชีบริษัทฯ
3.อื่นๆ ที่พิสูจน์ได้ ว่าเงินมาจากบริษัทฯ

ทำได้ทุกแบบประกันที่มีความคุ้มครอง 10 ปี ขึ้นไปซึ่งเบี้ยประกันจะต้องเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

ประกันคีย์แมน จัดอยู่ในหมวดหมู่สวัสดิการของพนักงาน บริษัทฯ ที่พึ่งเปิดกิจการสามารถมอบสวัสดิการให้พนักงานหรือกรรมการ ได้ตามจำเป็นและสมควร

เนื่องจากการทำประกันชีวิตเป็นการมอบสวัสดิการ ให้กับกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นรายได้ของลูกจ้างในปีที่ได้รับ และนำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้แล้วจึงไม่ต้องคืนบริษัทฯ
กรณีกรรมการลาออก สามารถชำระเบี้ยด้วยตนเอง หรือใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ได้
และบริษัทฯ ไม่สามารถบันทึกเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

สามารถใช้สิทธิ์ตามกรมธรรม์ เนื่องจากเป็นกรมธรรม์ส่วนบุคคล
1.สามารถใช้มูลค่าเงินสำเร็จ
2.สามารถใช้มูลค่าขยายเวลา
3.สามารถกู้เงินกรมธรรม์

เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าภาษีอากร เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริษัทฯสามารถนำมาเป็นรายจ่ายได้ (กค 0811/408) กรณีบริษัทฯ ออกภาษีให้กรรมการ กรรมการต้องนำภาษีไปรวมเป็นเงินได้กับเงินเดือนหรือค่าจ้าง จนกว่าจะไม่มีเงินค่าภาษี ที่นายจ้างออกให้อีก (คำนวณภาษีทุกทอด) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.96/2543

สามารถทำได้โดยใช้หลักฐาน Passport, Work permit, Visa หรือหลักฐานแสดงการทำงานในประเทศไทย

ไม่ได้ เนื่องจากประกันคีย์แมน เป็นการทำประกันเพื่อเป็นสวัสดิการของบริษัทฯ การชำระเบี้ยประกันต้องเป็นบริษัทฯ ชำระเบี้ย เช่น

 1. เช็คบริษัท
 2. เงินโอนจากบัญชีบริษัทฯ
 3. บัตรเครดิตต้องเป็นชื่อบริษัทฯ เท่านั้น

 

 1. บริษัทจำกัด
 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
 3. บริษัทมหาชนจำกัด

เงินคืนเงินครบกำหนดและเงินสินไหมกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 42 (13) ประมวลรัษฎากร

การบันทึกบัญชีของบริษัทให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการรับรองทั่วไป ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตรประกันคีย์แมน จากส่วนกลางบริษัทฯ

ประกันคีย์แมน อยู่ในหมวดสวัสดิการต้องทำให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไป เลือกทำไม่ได้ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร

เบี้ยประกันคีย์แมน ได้กำหนดไว้ตามจำเป็นและสมควรโดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ในหมวดค่าใช้จ่าย การขายและบริหาร

นัดปรึกษา และวางแผนแบบประกัน

สอบถาม / ซื้อประกัน

Scroll to Top